Sa pagdating ng panginoon

Puwede nating sabihin na ang panahon ng Adbiyento ang tinatawag nating Christmas countdown ng ating Inang Simbahan.

Sapagkat, sa panahon ng Adbiyento, dito natin hinahanda ang ating sarili para sa Dakilang Kapistahan ng Kapanganakan ng Panginoon.

Ang mga tipan na ipinangakong gawin ng Panginoon sa Israel sa mga huling araw ay naihayag na, at libu-libo na sa tinipong Israel ang nakipagtipan. ang aklat [ng kanyang propesiya], hanggang sa panahon ng kawakasan: [at sa araw na iyon] marami ang tatakbo ng paroo’t parito,” wika niya, “at ang kaalaman ay lalago.” (Dan. Ngunit ang nakakalungkot, totoo ang sinabi ni Pablo—ang mga tao ay “laging nagsisipagaral, at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan.” (II Kay Timoteo 3:7.) …

Sa gayon sumusulong ang gawain ng Panginoon, at lahat ng bagay na ito ay mga palatandaan na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Ang mga salita ng mga propeta ay mabilis na natutupad, ngunit ginagawa ito sa napaka-natural na mga alituntunin kaya karamihan sa atin ay hindi ito makita. 12:4.) Hindi nga ba’t “paroo’t parito” ang mga tao ngayon nang higit kaysa rati sa kasaysayan ng mundo? Hindi nga ba’t marami tayong nabalitaang mga digmaan?

Ipinakita rin sa sine na hindi magaganap ang mga naganap na himala sa kalikasan kung ito ay hindi ipinagkaloob ng Diyos ng kalikasan, Diyos ng sangnilikha, at Diyos ng kaligtasan.

Sa Linggong ring ito, pumapasok tayo ng Bagong Taon sa Kalendaryo ng ating Simbahan.

Ika-2 Linggo ng Adbiyento – B Disyembre 7, 2014 PAG-IBIG MO’Y IPAKITA; ILIGTAS KAMI SA DUSA! Tamang-tama rin sa pagpasok ng panahon ng Pagdating o Adbiyento, kung kailan tayo ay naghihintay, nagmamatyag, nagbabantay.

Noong isang Linggo, ilaw at liwanag ang ating paksa …

Ipagdasal po natin ang ating mga kapatid na may kapansanan, huwag lamang pag ngayong Linggong ito, kundi araw-araw natin isama sa ating mga panalagin ang ating mga kapatid na may kapansanan. Una, galing sa salitang Latin Adventus ang salitang Adbiyento.

Ang ibig sabihin ng salitang Adventus ay "pagdating." Ang panahon ng Adbiyento ay tungkol sa paghihintay at paghahanda para sa Pasko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “sa pagdating ng panginoon”

  1. Should you decide to sign up for the online dating sites I recommend below, be sure to read member profiles carefully as you might come across a lot of fake profiles. A woman who has only one picture posted, is wearing a tight bikini and making an overly suggestive pose are usually clear signals to steer clear. Latin American Cupid Latin American Cupid is pretty good for Peru and, in my book, is the best site to use.